Co zapewnia uczniom dobry atlas geograficzny?

19 sierpnia 2021 Elżbieta 0

Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej jest niezbędne podczas nauki geografii w różnych typach szkół. Uczniowie będą dokonywać obserwacji i pomiarów w terenie. Ważne jest jednak także, aby potrafili wykorzystywać plany, mapy, fotografie, rysunki, wykresy, statystyki, teksty źródłowe oraz technologie informacyjno-komunikacyjne do zbierania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznej. W tym może im pomóc Tania Książka – Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jakie umiejętności posiądzie uczeń podczas korzystania z atlasu?

Dobry atlas nauczy dzieci posługiwania się podstawowym słownictwem geograficznym przy opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym. Dzięki temu każdy uczeń będzie w stanie identyfikować relacje i współzależności między różnymi terenami w skali:

  • lokalnej,
  • regionalnej,
  • krajowej,
  • globalnej.

Dla przykładu “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie warunków środowiska naturalnego i działalności człowieka na Ziemi. Te wszystkie informacje uczeń znajdzie na znajdujących się tam mapach.

Zalety używania dobrego atlasu

Zastosowanie wiedzy i umiejętności korzystania w praktyce z atlasu jest ważne w edukacji i ogólnie życiu ucznia, a potem dorosłego człowieka. Uczeń wykorzysta wiedzę i umiejętności, jakich nabywa podczas korzystania z atlasu, do lepszego zrozumienia współczesnego świata i jego miejsca w nim. Chodzi np. o racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego. Pięknie wydany atlas może sprawić, że dzieci będą rozwijać zainteresowanie własnym regionem, Polską, całą Europą i światem. Wzbudzi on także patriotyzm i poczucie tożsamości, z poszanowaniem innych narodów i społeczności, ich systemów wartości i sposobów życia. Dzięki temu uczeń będzie umiał dokonywać obserwacji i pomiarów w terenie z wykorzystaniem planów, map, fotografii, rysunków, wykresów oraz danych statystycznych.

 

Dlaczego uczniowie powinni korzystać z atlasu geograficznego?

16 sierpnia 2021 Elżbieta 0

Uczeń podczas uczenia się w szkole wykorzystuje różne źródła informacji do analizy i prezentacji współczesnych problemów przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i politycznych. Podczas zdobywania wiedzy korzysta z podręczników do geografii oraz pracuje z atlasem. Bardzo popularny jest w szkole średniej “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum“.

Czemu ma służyć korzystanie z atlasu geograficznego?

Dobrze zredagowany atlas (np. “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum”) pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę zdobytą na lekcjach geografii w szkole podstawowej i średniej. Zapewnia on także doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji, np.: mapami, Internetem, danymi statystycznymi, tekstami źródłowymi. Za jego pomocą uczeń posiądzie umiejętność formułowania i weryfikowania twierdzeń dotyczących problemów dzisiejszego świata. Będzie on też miał umiejętność przewidywania konsekwencji ingerencji człowieka w środowisko. Posiądzie on także wiedzę o całym świecie w różnych aspektach.

Używanie typowego atlasu geograficznego w szkole

Korzystanie z atlasu wymaga jednak pewnych umiejętności. Uczeń będzie musiał wykazać się tutaj znajomości skali map w przedstawianiu na niej różnych informacji geograficznych. Należy użyć skali mapy, aby obliczyć odległości na ziemi. Warto także umieć odczytywać informacje z map prezentowanych różnymi metodami kartograficznymi. W życiu codziennym warto umieć posługiwać się w terenie mapą płaską, topograficzną, turystyczną i samochodową (m.in. orientować mapę i identyfikować obiekty geograficzne na mapie i w terenie). Za pomocą mapy identyfikuje się bowiem położenie i charakteryzuje odpowiednie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych. Kiedy korzystamy z atlasu geograficznego, warto wybrać odpowiednią mapę w celu uzyskania określonej informacji.

 

Jakie informacje możemy znaleźć w atlasie geograficznym?

13 sierpnia 2021 Elżbieta 0

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum obejmuje różnego rodzaju informacje z zakresu geografii (https://www.taniaksiazka.pl/atlas-geograficzny-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-p-1542698.html). Możemy zlokalizować na mapach kontynenty i najistotniejsze obiekty geologiczne na całym świecie i w Polsce (równiny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, kraje itp.). W atlasie znajduje się wiele map geograficznych ogólnych, tematycznych i turystycznych.

Co jeszcze mieści się w atlasie geograficznym?

Dobrze zaprojektowany atlas przedstawia główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi, a z map możemy odczytać współrzędne geograficzne kuli ziemskiej. Znajdziemy tu także elementy, które pozwolą nam zapoznać się ze strefami czasowymi. Służy to do określenia różnicy między czasem strefowym a czasem słonecznym na Ziemi. Za pomocą informacji z atlasu geograficznego możemy scharakteryzować wpływ głównych czynników klimatycznych na dany obszar geograficzny. Na tej podstawie poznamy przebieg zmian temperatury powietrza i opadów w trakcie roku w określonych stacjach meteorologicznych, zlokalizowanych w różnorodnych strefach klimatycznych. Mamy nawet możliwość obliczyć średnią amplitudę i temperaturę w danym miejscu. “Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” przedstawia także bogactwo klimatyczne Ziemi z samej analizy temperatury powietrza lub opadów.

Inne ciekawe elementy map w atlasie

Pewne mapy w atlasie opisują główne cechy budowy płyt litosfery, co pokazuje związek między strukturą płyt litosfery a występowaniem zdarzeń wulkanicznych i trzęsień ziemi. Przedstawia się tu również rolę modelowania wód płynących, fal morskich, wiatru i lodowców górskich. Mapy jako element kształtujący tożsamość uczniów. Na podstawie atlasu uczeń może charakteryzować usytuowanie swojego regionu w Polsce, a także położenie Polski na świecie i w samej Europie. Będzie on mógł opisać podział administracyjny Polski, a także nazywać i wskazać na mapie województwa i ich stolice.